@PteFiz PTE TTK Telefonkönyv Neptun hallgató Neptun oktató eLearning Gamma
Felvételizőknek

Kedves Középiskolás Diák!

Amennyiben tanulmányaid folytatását a fizika, a matematika, vagy az informatika területén képzeled el, akkor a lehető legjobb helyen jársz. Itt ugyanis nem kell feltétlenül választanod közülük, mindhárom tárgykörben jelentős ismeretekre tehetsz szert. Intézetünkben jelenleg épp azon dolgozunk, hogy a 2017-es évben belépő hallgatók a személyükhöz a leginkább illeszkedő képzést kapják. Az új rendszerben a második évtől a hallgatók ösvényeket jelölhetnek ki maguk számára, azaz választhatnak, hogy az informatikával, a matematikával, az elméleti fizikával, vagy a laboratóriumi munkákkal szeretnének-e mélyebben megismerkedni.

Természetesen képzésünk azok számára is nyitva áll, akik fizikatanárként képzelik el a jövőjüket. Ők az Intézet által meghirdetett 5+1 éves képzésekben vehetnek rész. Szakpárként választhatják a matematikát, informatikát, vagy a biológiát. Aki a tanári pályán gondolkodik, mindenképp javasoljuk, hogy olyan intézményben igyekezzen elhelyezkedni, ahol nem csak a tananyagot, de olyan tanítási módszertani elemeket is elsajátíthat, mely segítségül fog szolgálni számára a jövőben a diákok figyelmének fenntartásában. Intézetünk teljes mértékben elkötelezett a tanár szakosok számára történő oktatásban ezen módszertani elemek beépítésére.

A jelenlegi tantárgyreform miatt a konkrét hálóterveket csak később lesz módunkban a nyilvánosság elé tárni, de remélhetően elégséges információval szolgálnak a középiskolákba eljuttatott tájékoztatóink: A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban nyugodtan írj a tothgy@fizika.ttk.pte.hu e-mail címre, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot Facebook oldalunkon.

Fizika alapképzési szak

 • Szakképzettség: Fizikus
 • Szakirányok: Fizikus, Informatikus-fizikus
 • Képzési idő: 6 félév
 • Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 kredit
A BSc-ben a szakirány választása nagyban meghatározza a hallgató további tanulmányait, az MSc-ben oktatott tárgyak egy szakirányon belül támaszkodnak a megfelelő BSc szakirányon elsajátított ismeretekre. Szerencsés tehát, ha az alapképzésben az első év végére a hallgatók már határozott elképzelésekkel rendelkeznek választandó pályájukról. Természetesen biztosított a szakirányok közötti váltás, az MSc-re való bejutásnak nem feltétele az azonos szakirány teljesítése a BSc-ben.

A szakirányok közötti választásra a második félév végén kerül sor. A három szakirány közül minden hallgató szabadon választhat, nincsenek létszámkorlátok.

A mesterszakokra való bejutás esélyeit növeli a jó tanulmányi eredmény, ez a felvételi eljárásban a hozott pontok formájában jelenik meg.

Fizikus szakirány

Elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik fizikus kutatói pályára készülnek. Mélyebben érdeklődnek a fizika, mint tudomány iránt, törekednek a felsőbb fizikai, informatikai és matematikai ismeretek megszerzésére és ezért tanulmányaikat a Fizikus MSc szakon kívánják folytatni.

Informatikus-fizikus szakirány

Elsősorban informatikai érdeklődésű hallgatóknak ajánljuk. Olyan programozási, számítógépes ismeretek sajátíthatók el, amivel akár a három éves képzés végén, a BSc diploma megszerzése után is el lehet helyezkedni. Emellett a választható tárgyak keretében gondoltunk az informatika mellett a fizika iránt is érdeklődő hallgatókra. Ők az MSc Informatikus-fizikus szakirányán tovább bővíthetik ismereteiket.

A képzéssel kapcsolatos további információk (szakmai tájékoztatás):
Dr. Almási Gábor, intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens
almasi@fizika.ttk.pte.hu
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Postai cím: 7604 Pécs, Pf. 266.
+36 72/503-600/24490   +36 72/501-571

Fizikus mesterképzési szak

 • Szakképzettség: Okleveles fizikus
 • Szakirányok: Alkalmazott fizikus, Informatikus-fizikus
 • Képzési idő: 4 félév
 • Kontaktórák száma: 1450
 • Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit
A képzés célja olyan fizikusok képzése, akik alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek kísérleti tanulmányozására, azok elméleti értelmezésére és jártasak az informatika fizikát érintő területein. Magas színvonalon képesek üzemeltetni a fizikai törvényeken alapuló eljárásokra és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott berendezéseket. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
 • a modern fizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát,
 • a fizika alkalmazott elméleti, kísérleti, illetve számítógépes módszereit,
 • a matematika és az informatika fizikát érintő területeit,
 • a tudományos kutatás, önképzés és kommunikáció alapvető módszereit.
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
 • az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére,
 • alap-, ill. alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódásra,
 • a fizikai törvényekre és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott ipari, informatikai és mérési rendszerek magas színvonalú üzemeltetésére,
 • az informatika fizikát érintő szakterületeinek művelésére,
 • rendszeres szakmai önképzéssel új tudományos eredmények feldolgozására és munkájuk során ezek alkotó módon való alkalmazására,
 • kísérletek tervezésére, kivitelezésére és kiértékelésére,
 • a fizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémák megfogalmazására,
 • a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével önálló és irányító munkakörök betöltésére a fizika tudományos eredményeit vagy módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás, környezetvédelem stb.).
Az előzményként elfogadott alapszakok, valamint a kritérium ismeretkörök és kreditértékek:
 • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: fizika alapképzési szak (BSc),
 • a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, ill. kreditkövetelmények, az erre vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása.
Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
 • kémia,
 • környezettudomány,
 • villamosmérnök,
 • vegyészmérnök,
 • gépészmérnök,
 • mechatronikai mérnök,
 • anyagmérnök,
 • mérnöki informatika - műszaki informatika,
 • a természettudományi képzési terület egyéb szakjai és
 • a matematika a fizika tanári szakirány szakmai moduljával.
A fizikus mesterképzésbe való felvétel szükséges feltétele, hogy a jelentkező az alábbi tárgykörökben összesen legalább 65 kreditnyi, külön-külön pedig legalább a megadott kreditpontszámnak megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált ismeretanyaggal rendelkezzen. Szintén ezen feltételek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a PTE kreditátviteli bizottsága elfogad.
Fizika Matematika, informatika Egyéb természettudományos ismeretek
Fizika, Fizikai kémia, Elektronika, Műszaki fizika Matematika, Informatika, Programozás, Számítástechnika Kémia, Anyagtudomány, Nukleáris, Környezetvédelmi ismeretek, Mérés, Folyamatszabályozás, Irányítástechnika
legalább 20 kredit legalább 18 kredit (ebből matematika legalább 10 kredit) legalább 15 kredit
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Elvárt idegennyelv-ismeret:
 • A mesterfokozat megszerzésének (az MSc diploma kibocsátásának) feltétele államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges angol nyelvből.
 • A BSc diplomát szerzetteknél a diploma kiadásának feltétele C típusú középfokú nyelvvizsga megszerzése. Amennyiben a nyelvvizsgát angol nyelvből szerezte meg, további nyelvvizsga megszerzését nem írjuk elő, de a lehetősége biztosított.
 • Az idegennyelv-oktatást a PTE Bölcsészettudományi Karának Idegen Nyelvi Lektorátusa biztosítja; az áthallgatás intézményi szinten koordinált és szabályozott. A középfokú nyelvvizsgához heti 4 órás általános nyelvi képzés javasolt. Többek között angol nyelvből a Pécsi Tudományegyetemen bármely fokon állami nyelvvizsga tehető.
A képzéssel kapcsolatos további információk (szakmai tájékoztatás):
Dr. Korpa Csaba, egyetemi tanár
korpa@fizika.ttk.pte.hu
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Postai cím: 7604 Pécs, Pf. 266.
+36 72/503-600/24534   +36 72/501-571

Fizikatanár mesterképzési szak

 • Szakképzettség: Okleveles fizikatanár
 • Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali és levelező tagozaton
 • A képzési idő és a kreditek száma az alapdiplomától függően változik, az alapképzésekre épülő szakon, nappali képzésben öt félév és 150 kredit (ld. táblázat).
Képzési forma Összes képzési idő/kredit Ebből "fizika" kredit
Alapképzésre épülő tanári szakon, két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor 5/150 30 (első tanári szakképzettség), vagy 50 (második tanári szakképzettség esetén)
Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően, vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett tanári szakon 3/90 30 (ha további 10 kredit kreditátvitellel elismerhető)
Főiskolai szintű fizikatanári szakképzettség birtokában 2/60 30
Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben, tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában * 2/60 40
Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári, de nem fizikai szakképzettség birtokában * 2/60 40
Két főiskolai szintű tanári (ebből egyik fizika) szakképzettség birtokában ugyanezen a két szakterületen két tanári szakképzettség megszerzésekor 2/60 30
* A felvétel előfeltétele 50 kredit fizika ismeret. Ha ilyen még nincs, ez részismereti képzés keretében szerezhető meg.
A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Első tanári szakképzettség csak két szakterület párhuzamos elvégzésével szerezhető. Fizika alapszak tanári szakiránnyal történő elvégzése után a mesterképzésben 30 kredit a fizika blokk. Nem fizika alapszak tanári szakiránnyal történő elvégzése után a mesterképzésben 50 kredit a fizika blokk. A további krediteken a pedagógiai és pszichológiai ismeretkörök (40 kredit), valamint az összefüggő intézményi gyakorlat (30 kredit) osztoznak.

Nyelvi követelmények: A tanári mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.

A képzéssel kapcsolatos további információk (szakmai tájékoztatás):
Dr. Hebling János, OSA fellow, Kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
hebling@fizika.ttk.pte.hu
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Postai cím: 7604 Pécs Pf.: 266.
+36 72/503-600/2453   +36 72/501-571